AKTUALNO: DELO OD DOMA

Pomembna razlika od drugih pogodb o zaposlitvi je kraj opravljanja dela, ki ni na sedežu delodajalca. Delavec ima možnost svobodno organiziranje dela glede na delovni čas.

Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji zbiri, ki so izven prostorov delodajalca. S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. 

OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpektorja za delo. 

Glede na vsak posamezen primer inšpektor presodi, ali delo ne bo škodljivo za delavca, njegove družinske člane in okolje, kjer naj bi se opravljalo delo. 

Delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja. Ker je delodajalec odgovoren za varnost pri delu, zakon o delovnih razmerjih določa, da si delavec sicer sam izbere prostor, kjer bo delal, vendar v dogovoru z delodajalcem. 

Obveznost delodajalca je tudi zagotavljati varne pogoje dela na domu. Po Zakon o varstvu in zdravju pri delo je delodajalec dolžan zagotavljati varne in zdrave razmere za delo ne glede na kraj, kjer delavec opravlja delo. 

NADOMESTILO ZA UPORABO SREDSTEV

Delavec ima tudi pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu. Višino nadomestila določita delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi.

Inšpektor za delo delodajalcu prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali če gre za dela, ki se ne smejo opravljati na domu.

 

Vir: Zakon o delovnih razmerjih

Vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.