IZLOČITEV IZ ZAPUSTNIKOVEGA PREMOŽENJA

Izločitev na zahtevo potomcev

Potomci, ki so skupaj z zapustnikom živeli, ustvarjali, pomagali pri pridobivanju in ohranjanju zapuščine, lahko ob njegovi smrti zahtevajo izločitev tistega dela premoženja, ki zgolj formalno pripada zapustniku, dejansko pa je to premoženje, ki pripada potomcem. Potomec je vlagal in povečal premoženje zapustnika tako da lahko zahteva izločitev iz zapustnikovega premoženja.

Upravičenci do te izločitve so samo potomci, posvojenci ob pogoju skupnega bivanja/sobivanja. Upravičenec ni zakonec/ zunajzakonski partner/istospolni partner, saj ob smrti zapustnik zakonska zveza preneha in se skupno premoženje zakoncev ob smrti razdeli načeloma na polovico. V zapuščino po zapustniku spada samo njegov delež na skupnem premoženju, ki mu ob delitvi pripada.

Izločitev gospodinjskih predmetov

Gre za običajno opremo, ki jo ima vsako gospodinjstvo, vse kar družina potrebuje da normalno živi. Zakon določa da gospodinjski pripadajo zapustnikovemu zakoncu ali njegovim potomcem, tistim, ki so z zapustnikom živeli skupaj v skupnem gospodinjstvu. Te predmete pridobijo upravičenci poleg svojega dednega deleža.

Izločitev premoženja, ki ga je posameznik dobil zaradi prejemanja sociale pomoči države/občine

Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, do katere se dedovanje omeji, lastnina Republike Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna Republike Slovenije, oziroma lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine.

Dediči lahko dedujejo vse zapustnikovo premoženje, če se ti obvežejo povrniti vrednost dane pomoči. Država se lahko odpoved pravici do povračila pomoči, če so zapustnikovi dediči sami potrebni pomoči, ali če ni premoženje ki bi postalo last države, predstavljalo zanjo breme ali bi zaradi upravljanje ali razpolaganja s to lastnino imela nesorazmerne stroške.

Vir: Zakon o dedovanju

 

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.