IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je predvidena za primere hujših kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Odpoved je takojšnja, brez odpovednega roka. Delovno razmerje se prekine takoj zato, ker ga ni mogoče nadaljevati do izteka odpovednega roka. 

Podanost okoliščin dokazuje stranka, ki je dala odpoved pogodbe. Tisti, ki odpoveduje mora navesti in dokazati obstoj enega zakonsko taksativno naštetih razlogov za zakonito izredno odpoved.

Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora pogodbena stranka podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in najkasneje v 6 mesecih od nastanka razloga.

Izredno lahko pogodbo odpove delodajalec ali delavec. 

RAZLOGI ZA IZREDNO ODPOVED

Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi:

 • če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost in delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja.
 • če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja
 • če je delavec v postopku izbire predložil lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela
 • če delavec najmanj 5 dni ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti
 • če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v državi ali če mu je izrečen vzgojni varnostni ali varstveni ukrep oz. Sankcija za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dalj kot 6 mesecev, ali če mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot 6 mesecev odsoten iz dela
 • če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolniške ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali brez odobritve zdravnika odpotuje iz kraja svojega bivanja.

Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami v roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči. 

Delodajalec se lahko v teh primerih, namesto izredne odpovedi, odloči tudi za vodenje disciplinskega postopka, v katerem ne sme izreči take sankcije, ki bi trajno spremenila njegov delovnopravni status.

Razlogi za izredno odpoved so lahko tudi na strani delavca.

Delavec lahko izredno odpoved pogodbo o zaposlitvi, če:

 • Mu delodajalec več kot 2 meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače, mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo, mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku
 • Delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost
 • Delodajalec ni zagotavljal enake obravnane 
 • Delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje
 • Delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu

Vir: Zakon o delovnih razmerjih

Vir slike: Pixabay

 

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.