PREPOVED KONKURENCE

V delovnem razmerju obstajata dva vidika prepovedi konkurence: Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula. 

KONKURENČNA PREPOVED

Konkurenčna prepoved je zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti, ki se nanaša le na čas, ko je delavec v delovnem razmerju. Pojavi se avtomatično s sklenitvijo delovnega razmerja in je ni potrebno izrecno zapisati v pogodbo o zaposlitvi saj velja na podlagi samega zakona.

Zakaj je vzpostavljena konkurenčna prepoved?

Delovno razmerje je pogodbeno razmerje zaupne narave, kjer je delavec dolžan biti lojalen do delodajalca, varovati njegove poslovne interese in se vzdržati ravnanje, ki za delodajalca pomenijo konkurenco.

Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega sooglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

Soglasje delodajalca

Konkurenča prepoved ni absolutna, ampak je odvisna od volje delodajalca. Če delodajalec delavcu dovoli opravljanje konkurenčne dejavnosti, delavčevo ravnanje ni nedopustno in s tem ni nezakonito. Delavec lahko seveda poleg delovnega razmerja, opravlja npr. Dejavnost ki po vsebini ni takšna da bi pomenilo konkurenco delodajalcu. 

V kolikor delavec krši konkurenčno prepoved delodajalec lahko zahteva povrnitev škode. 

KONKURENČNA KLAVZULA

Konkurenčna klavzula je pogodbena dogovorjena prepoved opravljanja konkurence in velja za čas po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in velja samo v primeru, da se delavec in delodajalec zanjo dogovorita s pogodbo o zaposlitvi.

Kdaj se lahko dogovorimo za konkurenčno klavzulo?

Če delavec pri svojem delu Ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja.

To pa ne pomeni da so znanja in izkušnje ki jiu pridobi delavec last delodajalca. Tukaj se upoštevajo zgolj tista znanja ki so nedvomno lastnina delodajalca npr. Industrijska lastnina. 

Konkurečna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju delovnega razmerja  in le v primerih ko pogodba o zaposlitvi preneha po volji ali krivdi delavca.

Klavzula ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca in če ni izražena v pisni obliki, se šteje, da ni dogovorjena. 

Nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule

V zakonu o delovnih razmerjih je predvideno tudi nadomestilo za spoštovanje konkurečne klavzule– če spoštovanje konkurenčne klavzule onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega delavčevi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačati denarno nadomestilo. Nadomestilo pripada le, če je delavec oškodovan zaradi spoštovanja konkurenčne klavzule. Če se denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule ne določi s pogodbo o zaposlitvi, konkurenčna klavzula ne velja. V praksi pogosto prihaja do nepravilne uporabe konkurenčne klavzule, saj se uporablja tudi pri enostavnih poklicih, kjer to ni smiselno.

 

Vir: Zakon o delovnih razmerjih

Vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.