REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je pravni institut, s katerim lahko ena pogodbena stranka neodvisno od volje druge stranke (na podlagi enostranske izjave volje) povzroči prenehanje pogodbe o zaposlitvi in s tem preneha delovno razmerje. 

Zakon o delovnih razmerjih razlikuje redno odpoved ( pogodba o zaposlitvi preneha po poteku odpovednega roka) in izredno odpoved, pri kateri pride do takojšnega prenehanja delovnega razmerja, brez odpovednega roka.

Delavec lahko redno odpoved pogodbo o zaposlitvi kadarkoli, brez obrazložitve, spoštovati mora le odpovedni rok. Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi le, če za to obstaja utemeljen razlog: Krivdni razlog, razlog nesposobnosti, poslovni razlog in nezmožnost za delo zaradi invalidnosti. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, podana zaradi grožnje ali prevare s strani delodajalca ali v zmoti delavca je neveljavna. Drugih razlogov s pogodbo o zaposlitvi ali s kolektivno pogodbo ni mogoče določiti. 

Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec, je dokazno breme na njegovi strani.

Redna odpoved mora biti izražena v pisni obliki in delodajalec mora pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Redna odpoved mora biti vročena pogodbeni strani, ki se ji odpoveduje pogodba o zaposlitvi.

ODPOVEDNI RAZLOGI

POSLOVNI RAZLOG

Prenehanje potrebe po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih in podobnih razlogov na strani delodajalca. 

Sodišča se ponavadi  ne spuščajo preveč v presojo poslovnih razlogov, saj ne morejo presojati samih poslovnih odločitev delodajalca, saj spadajo te v sfero njegovega svobodnega ravnanja. 

RAZLOG NESPOSOBNOSTI

Nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno (subjektivno), neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oz. Ne more izpolnjevati pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja(objektivno)

Če delavec glede na običajne standarde ni imel enakih možnosti usposabljanja in izobraževanja kot primerljivi delavci, ga ni dopustno odpustiti iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti.

KRIVDNI RAZLOG

Kršenje pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

NEZMOŽNOST ZA DELO

Nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanja.

NEUSPEŠNO OPRAVLJENO POSKUSNO DELO

Zakon o delovnih razmerjih daje delodajalcu možnost, da v času trajanja poskusnega dela, redno odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela s sedemdnevnim odpovednim rokom.

 

NEUTEMELJENI ODPOVEDNI RAZLOGI

  • Začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnost za delo zaradi poškodbe ali bolezni ali nege družinskih članov.
  • Vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanih kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja
  • Članstvo v sindikatu, udeležba v sindikalnih dejavnost izven delovnega časa, ali med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem
  • Udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom
  • Rasa, narodnost ali etično poreklo, barva kože, spol, starost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko ali politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo

 

Vir: Zakon o delovnih razmerjih

Vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.